Leadership

GE Jizhen

GE Jizhen
◎Chairman of Board
◎Managing Director of IFCBA
◎Vice President of China Customs Brokers Association
◎President of Shanghai Customs Brokers Association

WU Yanfen

WU Yanfen
Vice Chairman

HE Bin
President

HE Bin

KE Ping
Director

KE Ping
Customs-Clearance01

ZHOU Xin
Vice President
GM
Customs Clearance Business Division

WANG Min

WANG Min
Vice President
GM Marketing Dept

WU Haoyong

WU Haoyong
GM Financial Dept

CONG Peijian
Director
Business Center

CONG Peijian

LIU Di
GM Warehousing & Distribution

Warehousing
Foreign

SUN Jiangchun
GM Foreign Trade

Solution

MA Zhenghua
GM Cross-Border E-Commerce

YIN Hao
GM International Freight

Integrated Logistics